Všeobecné obchodné podmienky

Vážený zákazník,

nižšie nájdete všeobecné obchodné podmienky a prevádzkový poriadok Štiavnickej obývačky – otvoreného ateliéru tvorivej štiavnickej komunity zriadenej spoločnosťou Nebo nad Štiavnicou.

Prevádzkovateľ Nebo nad Štiavnicou s.r.o.:
IČO: 54474141
IBAN: SK32 1100 0000 0029 4212 5164
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel: S.r.o., vložka č. 159319/B

(ďalej ako „Prevádzkovateľ“)

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

Nebo nad Štiavnicou, s. r. o.
Malobielska 47b
90024 Veľký Biel
Slovensko

IČO: 54474141

1. Úvodné ustanovenia

 • Poskytovanie služieb Štiavnickej obývačky prevádzkovanej spoločnosťou Nebo nad Štiavnicou sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej ako „VOP“), ktoré sú zároveň prevádzkovým poriadkom Štiavnickej obývačky. Klient prijíma VOP ako zmluvnú podmienku využívania služieb v priestore Štiavnickej obývačky zriadenej spoločnosťou Nebo nad Štiavnicou a využívania služieb poskytovaných Prevádzkovateľom a je povinný dodržiavať ich ustanovenia.

 • VOP sú zverejnené na webovej stránke www.stiavnickaobyvacka.sk.

 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne ustanovenia VOP zmeniť, pričom zmena VOP je účinná odo dňa ich zverejnenia na webovej stránke.

2. Všeobecné obchodné podmienky

 • Tieto VOP platia pre návštevu a realizáciu workshopov v Štiavnickej obývačke, pre zmluvy o prenájme priestoru a jeho vybavenia pre účel tvorivých udalostí v priestoroch Štiavnickej obývačky, na podujatia a na vykonávanie podujatí za nájom, ako aj pre všetky ostatné služby poskytované klientovi Prevádzkovateľom. Iné obchodné a zmluvné podmienky sa pre vzťah medzi Prevádzkovateľom a klientom použijú len, ak budú vopred písomne dohodnuté medzi zmluvnými stranami.

 • Zmluva o uskutočnení alebo realizácii podujatia medzi Prevádzkovateľom a klientom vzniká písomným potvrdením ústne alebo písomne podanej žiadosti klienta o rezerváciu workshopu alebo priestoru  v priestore Štiavnickej obývačky. Zmluva o realizácii workshopu sa uzatvára na dobu určitú.

 • Zmluvnými stranami sú Prevádzkovateľ a klient. Pri objednávke workshopu alebo iných služieb treťou osobou zodpovedá táto osoba voči Prevádzkovateľovi spolu s klientom ako spoločný dlžník za všetky záväzky vyplývajúce zo zmluvy.

 • Akýkoľvek podnájom alebo ďalší prenájom miestností alebo zariadení Štiavnickej obývačky, ako aj ich používanie na iné účely ako realizáciu workshopu alebo prednášky, resp. na iné účely ako bolo zmluvne dohodnuté, vyžadujú predchádzajúci písomný súhlas Prevádzkovateľa.

3. Podmienky poskytovania ubytovacích služieb klientom

 • Prevádzkovateľ môže poskytnúť workshop alebo inú vopred dohodnutú udalosť v priestore Štiavnickej obývačke len klientovi, ktorý je na udalosť riadne prihlásený. Klientovi bude umožnené navštíviť workshop/prednášku alebo inú vopred dohodnutú udalosť po pripísaní platby.

 • Rezerváciu možno uskutočniť vo vlastnom mene alebo v prospech tretej osoby prostredníctvom rezervačného systému na stránke www.stiavnickaobyvacka.sk

 • Prevádzkovateľ môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť klientovi aj iné služby, než ako bolo dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od služieb dohodnutých v potvrdenej objednávke.

 • Pokiaľ nie je s klientom dohodnuté inak, klientovi je k priestor na workshop vo vopred dohodnutom čase. Klient nemá právny nárok na skoršie využívanie rezervovaného priestoru v Štiavnickej obývačke. 

 • V prípade výskytu nedostatkov poskytnutej služby uplatní spotrebiteľ právo na reklamáciu bez zbytočného odkladu. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zaniká. (Spotrebiteľ pri uplatňovaní reklamácie predloží doklad o zaplatení služieb, ktorých chyby reklamuje).

 • Služba workshopu je využívaná klientom v rozsahu a čase uvedenom na stránke www.stiavnickaobyvacka.sk

 • Prevádzkovateľ si po ukončení workshopu vyhradzuje právo skontrolovať inventár priestoru, úhradu a prípadnú spotrebu tovarov v Štiavnickej obývačke a to najneskôr do 24 hodín od ukončenia workshopu a odovzdania priestoru klientom. 

 • Ak klient požiada Prevádzkovateľa o predĺženie dohodnutej doby workshopu, môže mu Prevádzkovateľ ponúknuť extra čas. 

 • Klient je oprávnený využívať služby Prevádzkovateľa len v prípade, že súhlasí s VOP. Klientovi sa odporúča vo vlastnom záujme oboznámiť sa s týmito VOP pred uskutočnením rezervácie workshopu. Pri opakovanom využívaní služieb Štiavnickej obývačky je klient povinný vždy sa oboznámiť s aktuálnym znením VOP. Potvrdením rezervácie klient potvrdzuje, že sa s Obchodnými podmienkami a ich prílohami oboznámil, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať.

4. Platba za poskytnuté služby

 • Cenník služieb poskytovaných Prevádzkovateľom je k dispozícii na webovej stránke Štiavnickej obývačky.

 • Prevádzkovateľ požaduje od klienta zálohovú platbu vo výške 100% z celkovej sumy s úhradou do 24 hodín pred začiatkom workshopu, inak nebude termín potvrdený. Termín bude potvrdený okamžite, pri platbe platobnou alebo kreditnou kartou, cez platobnú bránu Bookio. 
 • Prevádzkovateľom sú akceptované platby bezhotovostné (prevodom na účet alebo prostredníctvom platobnej karty) cez platobnú bránu Bookio.

 • Číslo účtu: SK32 1100 0000 0029 4212 5164 - Nebo nad Štiavnicou, Malobielska 47b, 90024 Veľký Biel, ako prevádzkovateľ Štiavnickej obývačky. 

 • Klient je povinný za workshopy a ďalšie ním využívané služby zaplatiť dohodnuté zmluvné ceny podľa cenníka. Prevádzkovateľ nemá pevne stanovený cenník, len orientačný, ten sa mení podľa aktuálneho obdobia a druhu kurzu.

 • Ak klient odíde predčasne z workshopu alebo nenastúpi naň bez predchádzajúceho upovedomenia, Prevádzkovateľ má právo vyúčtovať klientovi plnú výšku dohodnutej ceny za celú dĺžku workshopu.

 • V prípade, že po zaplatení zálohy dôjde k zrušeniu workshopu zo strany Prevádzkovateľa, vráti Prevádzkovateľ už zaplatenú zálohu späť v zmysle storno podmienok viď. článok 6 týchto VOP.

 • V prípade, že Prevádzkovateľ neobdrží v termíne splatnosti platbu za workshop, resp. písomné vyjadrenie o zmene termínu splatnosti, ruší rezerváciu workshopu.

5. Zodpovednosť klienta a Prevádzkovateľa

 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených a odložených klientom v priestoroch Štiavnickej obývačky. Za osobné veci a iné cennosti Prevádzkovateľ nezodpovedá.

 • Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za zabudnuté a stratené veci klienta v priestoroch Štiavnickej obývačky. Nájdené veci sa klientovi zasielajú poštou na základe písomnej žiadosti klienta. Nájdené veci Prevádzkovateľ uskladňuje po dobu jedného týždňa.

 • Prevádzkovateľ neručí za prípadné úrazy počas workshopu. 

 • Povinnosťou klienta je správať sa vždy tak, aby svojím konaním neohrozil svoje zdravie, ani zdravie ostatných klientov.

 • Klient je zodpovedný za škody ním spôsobené v plnom rozsahu a je povinný uhradiť bezodkladne celú sumu poškodenej veci.

 • V prípade hrubého porušovania prevádzkových podmienok, vrátane vulgárností násilností, nevhodného správania sa, môže byť klient vyzvaný na okamžité opustenie Štiavnickej obývačky bez nároku na vrátenie už zaplateného workshopu.

 • V priestoroch Štiavnickej obývačky nesmie klient bez súhlasu Prevádzkovateľa premiestňovať zariadenie Prevádzkovateľa ani robiť akékoľvek úpravy alebo zásahy do zariadení Prevádzkovateľa.

 • Z bezpečnostných dôvodov nie je klient oprávnený nechať deti vo veku do 10 rokov bez dozoru dospelej osoby v priestore Štiavnickej obývačky ani v ostatných priestoroch budovy. Za bezpečnosť a škody spôsobené deťmi v priestoroch budovy zodpovedá rodič/ zodpovedná osoba.

 • Klient nie je oprávnený vnášať do budovy zbrane a strelivo.

 • Zvieratá nemajú prístup do priestorov budovy, v ktorej sa nachádza Štiavnicka obývačka. 
 • V priestoroch Štiavnickej obývačky je prísny zákaz fajčiť a užívať akékoľvek omamné a psychotropné látky. Prevádzkovateľ je oprávnený účtovať sumu 100,- EUR za porušenie tohto zákazu. Fajčenie je povolené len vo vonkajších priestoroch budovy. V žiadnom prípade nie v interiéroch budovy.

 • Sťažnosti klientov a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti Prevádzkovateľa prijíma písomne majiteľ zariadenia na adrese stiavnickaobyvacka@gmail.com.
 • Ak klient spôsobí poškodenie na majetku v priestoroch Štiavnickej obývačky, Prevádzkovateľ má nárok na finančnú náhradu škody priamo na mieste. Výška sa bude špecifikovať na základe obstarávacej ceny. 

 • V prípade porušenia povinností a zákazov uvedených v tomto článku všeobecných obchodných podmienok/ prevádzkového poriadku je Prevádzkovateľ oprávnený požadovať od klienta zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100€ za každé jednotlivé porušenie povinností.

6. Odstúpenie, zmena alebo zrušenie objednávky a storno

 • Klient - návštevník kurzu - má najneskôr 24 hodín pred začatím workshopu právo bezplatne odstúpiť od rezervácie písomným oznámením Prevádzkovateľovi - Štiavnickej obývačke na email stiavnickaobyvacka@gmail.com. Akúkoľvek zmenu v potvrdenej objednávke (počet osôb, zmena rozsahu rezervovaných služieb, obmedzenie alebo rozšírenie a podobne) je nutné nahlásiť najneskôr do 24 hodín pred začatím workshopu. 

 • Klient - lektor - má právo bezplatne najneskôr 30 dní pred realizáciou jeho/jej workshopu, prednášky, udalosti odstúpiť od rezervácie priestoru písomným oznámením Prevádzkovateľovi - Štiavnickej obývačke na email stiavnickaobyvacka@gmail.com. Akúkoľvek zmenu v potvrdenej objednávke (počet hodín, zmena rozsahu rezervovaných služieb, obmedzenie alebo rozšírenie a podobne) je nutné nahlásiť najneskôr 30 dní pred začatím workshopu. 

 V prípade storna workshopu NÁVŠTEVNÍKOM workshopu viac ako 24 hodín pred začiatkom udalosti je výška storna:

 • Zrušenie rezervácie viac ako 24 hodín pred začiatkom workshopu - storno poplatok je vo výške 0%, čiže klientovi sa vracia celá výška sumy kurzu na jeho/jej účet.
 • Zrušenie rezervácie menej ako 24 hodí - storno poplatok je vo výške 100%, prípadne podľa dohody medzi Prevádzkovateľom a záujemcom o workshop.

V prípade storna workshopu LEKTOROM workshopu viac ako 30 dní pred začiatkom udalosti je výška storna:

 • Zrušenie rezervácie viac ako 30 dní pred začiatkom workshopu - storno poplatok je vo výške 0%, čiže lektorovi sa vracia celá výška sumy kurzu na jeho/jej účet.
 • Zrušenie rezervácie menej ako 30 dní a viac ako 14 dní do začiatku workshopu - storno poplatok je vo výške 50%.
 • Zrušenie rezervácie menej ako 14 dní do začiatku workshopu - storno poplatok je vo výške 100%.
 •  

Prevádzkovateľ - Štiavnicka obývačka je oprávnený zrušiť termín workshopu návštevníkovi alebo lektorovi, ak:

 • Nastane udalosť vyššej moci alebo nastanú iné okolnosti, za ktoré Prevádzkovateľ nezodpovedá, v dôsledku ktorých sa plnenie zmluvných povinností stane nemožným.
 • Klient pri rezervácii termínu workshopu alebo inej udalosti uviedol zavádzajúce alebo nepravdivé údaje týkajúce sa podstatných skutočností pre uzavretie zmluvy.
 • Prevádzkovateľ sa odôvodnene domnieva, že využitie jeho služieb by mohlo ohroziť prevádzku zariadenia, bezpečnosť tretích osôb alebo vážnosť a dobré meno Prevádzkovateľa Štiavnicka obývačka.

Uvedené storno poplatky platia pre rezervácie workshopov prijaté od 1.10.2023.

7. Ochrana osobných údajov

 • Klient v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, vyhlasuje, že bol oboznámený s právami a povinnosťami týkajúcimi sa získavania a spracovávania osobných údajov Prevádzkovateľom podľa tohto zákona.

 • Klient udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so získavaním, spracovávaním a uchovávaním osobných údajov klienta uvedených na žiadosti o rezerváciu ubytovacieho zariadenia alebo v objednávke, za účelom zabezpečenia a poskytnutia klientom objednaných služieb zo strany Prevádzkovateľa a pre splnenie povinností Prevádzkovateľa uloženým zákonom a to na nevyhnutnú dobu.

 • Klient udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so získavaním a spracovaním osobných údajov aj pre potreby marketingových aktivít Prevádzkovateľa, najmä pre účasť v emailingových alebo vernostných programoch Prevádzkovateľa a to na dobu, počas ktorej sú tieto aktivity vykonávané.

 • Klient poskytnutím osobných údajov dáva súhlas na ich uloženie v databáze a informačnom systéme spoločnosti. K zabezpečeniu ochrany osobných údajov má Prevádzkovateľ vypracovanú bezpečnostnú dokumentáciu. S osobnými údajmi pracujú len osoby poučené v zmysle zákona.

 • Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas návštevy na webovej stránke www.stiavnickaobyvacka.sk sú spracovávané v súlade so zákonom.

 • Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nepredáva, neobchoduje ani žiadnym iným spôsobom neposkytuje osobné údaje klienta tretím stranám.

 • Odvolanie súhlasu klienta je možné uskutočniť písomne s udaním alebo bez udania dôvodu.

8. Záverečné ustanovenia

 • Ak ktorékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným alebo nevykonateľným, neovplyvní to zákonnosť, platnosť ani vykonateľnosť zostávajúcich ustanovení týchto VOP s výnimkou, ak by dôležitosť alebo iné okolnosti vzťahujúce sa na neplatné ustanovenie týchto VOP znamenali, že dané ustanovenie nie je možné oddeliť od zostávajúcich ustanovení týchto VOP.

 • Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 • Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.10.2023.

Klient doručením rezervácie, jej potvrdením a následnou úhradou zálohy za služby potvrdzuje, že sú mu všeobecné obchodné podmienky známe a že s ich obsahom súhlasí.